ترك چهار از آلبوم نود و چهار

«ترك چهار از آلبوم نود و چهار»

من به تو احساس مالكيت دارم
تو نترس از حرفم حسن نيت دارم
همه قلبت رو من تصرف كردم
خيلى راحت اينجا من توقف كردم
من رو رفتاراى تو تعصب دارم
اين دليل عشقه دوسِتم خُب دارم
من فقط رو عشق تو تمركز دارم
هميشه تو دستم يه گل رز دارم

دوست دارم خودم پالتوتو بگيرمو
تو بپوشى و خودم
خودم قهوه بريزم و تو بنوشى
تو بنوشى و خودم

من خودم دوست دارم نگرانت باشم
توى هر لحظه در جريانت باشم
من خودم دوست دارم هيجانت باشم
دائماً مورد امتحانت باشم


دانلود ترك چهار از آلبوم نود و چهار